اداری

ساختمان پارک

مجتمع اداری پارک در زمینی به مساحت 1000 متر مربع، با زیر بنای 10000 متر مربع…

نماد الهیه

مجتمع تجاری نماد الهیه در زمینی به مساحت 1450 متر مربع، با زیر بنای 15500 متر…

شیرین

مجتمع تجاری، اداری شیرین در زمینی با مساحت 1610 متر مربع با زیر بنای 16000…

هیترا

مجتمع تجاری، اداری هیترا در زمینی به مساحت 700 متر مربع، با زیر بنای 5526 متر…

الگانس

مجتمع اداری الگانس در زمینی با مساحت 450 متر مربع با زیر بنای کل 3000 متر مربع…

ولنجک

مجتمع تجاری ولنجک در زمینی با مساحت 870 متر مربع با زیر بنای 11500 متر مربع…

گوهر 1

مجتمع اداری گوهر شامل ۱۷ واحد در ۹ طبقه است. مجتمع اداری گوهر شامل ۱۷…

فرازین

مجتمع تجاری-اداری فرازین در زمینی با مساحت 900 متر مربع با زیر بنای 3000 متر…

تکنو آجر

مجتمع اداری تکنو آجر در زمینی با مساحت 1150مترمربع، با زیر بنای 6400 مترمربع…